Norion Bank AB (publ):s årsstämma 2024

Norion Bank AB (publ):s årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024 kl. 15.00 i Norions lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl. 14.30.

Poströstning

Anmälan

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Norions bolagsordning.

Följande kommer därmed att gälla:

  • Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024 kl 15.00 i Norion Banks lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg.
  • Aktieägare har möjlighet att i förväg rösta på förslagen genom poströstning. All information, handlingar och röstningsinstruktioner finns här på hemsidan.
  • Dagordningen för årsstämman och de fullständiga beslutspunkterna framgår av kallelsen till årsstämman alternativt finns här på hemsidan.
  • Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter årsstämman med information om årsstämmans beslut.

 

Anmälan och deltagande vid årsstämman


För att ha rätt att delta i Norions årsstämma ska aktieägare:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 26 april 2024;
  • dels anmäla sitt deltagande i årsstämman enligt anvisningarna nedan senast tisdagen den 30 april 2024.


Anmälan om deltagande i årsstämman görs här på hemsidan, per post till Computershare AB ”Norion Bank AB:s årsstämma 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon på 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer och adress, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på hemsidan och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten att rösta per post före årsstämman ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.


Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman, oavsett om detta sker fysiskt eller genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier även omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt per post före årsstämman enligt 11 § i bolagsordningen. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt här på hemsidan och hos bolaget, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären för Norions räkning) tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024. Röster som mottages senare än den 30 april 2024 kommer att bortses från. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Norion Bank AB:s årsstämma 2024”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt här på hemsidan. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För frågor om poströstningsförfarandet, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771 – 24 64 00 (måndag-fredag 9.00-16.00)


Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid årsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Sådana upplysningar ska lämnas om styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare som önskar skicka in frågor i förväg kan göra det till Norion Bank AB, attention: Head of CEO Office Josefin Eriksson, Box 11914, 404 39 Göteborg, eller per e-post till josefin.eriksson@norionbank.se.


Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive https://www.computershare.com/se/gm-gdpr


Dokument

 

Röstning och fullmakt

 

Tidigare stämmor

Collector Bank AB's årsstämma 2023
Collector AB's årsstämma 2022
Collector AB's årsstämma 2021
Collector AB's årsstämma 2020
Collector AB's extra bolagsstämma 2020
Collector AB's årsstämma 2019
Collector AB's årsstämma 2018
Collector AB's årsstämma 2017
Collector AB's årsstämma 2016