Company logotype m
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Norion Bank vill genom affärsmässighet, engagemang och omtanke göra det möjligt för kunder att fortsätta att utvecklas. Tillsammans vill vi bidra till morgondagen och en hållbar utveckling.

Hållbarhetsramverk

Norion Bank är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på medelstora företags behov. Vi är företagens komplement till traditionella storbanker. Som bank har vi ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och för samhället där vi verkar. Vi vill vara en långsiktig partner till både företag och privatpersoner genom att bedriva en verksamhet som i alla delar skapar ett hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde. Hållbarhetsarbetet i Norion Bank styrs av vårt ramverk för hållbarhet genom policyer, riktlinjer och vår uppförandekod. Norion Bank stödjer även flera internationella initiativ och anser att vara transparent vid rapportering på området bidrar till ett mervärde för våra intressenter.

Norion Banks övergripande ambition är att till 2030 på ett mätbart sätt bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, samt att medverka till att vi når Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader. Vi vill öka våra positiva effekter och minska de negativa från vår finansieringsverksamhet.

 

Tre strategiska fokusområden

Vårt hållbarhetsramverk visar bankens fokusområden inom hållbarhet. Med mål kopplade till fokusområdena kan vi göra framsteg som ligger i linje med vår hållbarhetsstrategi och vision om att möjliggöra morgondagen. Aktiviteter och mål identifieras för närtid som ska hjälpa oss att förverkliga vår långsiktiga ambition. Över tid kommer aktiviteter och mål uppdateras och utvecklas för att successivt ta oss närmare målet 2030.

 

Affärsmässighet

Norion Bank vill vara en aktör som möjliggör en hållbar utveckling för våra kunder och banken genom ansvarsfull finansiering.

Att ta hänsyn till klimat, miljö och sociala aspekter är inte bara viktigt för vår interna verksamhet utan även en stor del av vår kreditgivningsprocess. Med affärsmässighet är vi en professionell partner som står för ansvarsfull finansiering och därigenom möjliggör hållbar utveckling.


Hållbarhetsmål

  • Årligen bidra till ökad finansiell hälsa och motverka överskuldsättning hos våra privatkunder.
  • Under 2023 fortsätta kartläggningen av gröna krediter i segmenten Fastigheter och Företag.
  • Senast 2024 sätta mål för kreditportföljens gröna utveckling i segmenten Fastigheter och Företag.

 

Engagemang

Norion Bank vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter att våra nuvarande och framtida medarbetare ska utvecklas i en arbetsmiljö som präglas av god gemenskap, mångfald och inkludering.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor och ser det som en investering för att uppnå hög trivsel, motivation och välmående. Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att känna ägandeskap och ansvar i sina roller samt ger dem nödvändig hållbarhetskompetens för att bygga långsiktig framgång för både banken och våra kunder.


Hållbarhetsmål

  • Årligen uppnå ett medarbetarindex över 85 procent.
  • Under 2023 fortsätta att kompetensutveckla medarbetare inom hållbarhet.
  • Senast 2024 utreda förutsättningar för att integrera ESG-aspekter i utvärderingsprocesser för relevanta medarbetaregrupper.

 

Omtanke

Norion Bank vill vara en pålitlig partner genom hela värdekedjan. Med ett strukturerat och transparent arbetssätt är vi en pålitlig partner som gör affärer med omtanke om våra kunder och medarbetare.

Alla våra intressenter, från investerare, medarbetare och kunder till leverantörer och samarbetspartners ska känna sig trygga i att vi bedriver affärer med omtanke för vår omgivning.


Hållbarhetsmål

  • Årligen leva upp till Norion Banks nollvision för klagomål på kundintegritet, antikorruption och marknadsföring.
  • Under 2023 fortsätta kartläggningen för Norion Banks Scope 3-utsläpp, inklusive kreditportföljen.
  • Senast 2025 vara klimatneutrala i Norion Banks egen verksamhet (Scope 1 & 2), vilket kan innefatta klimatkompensation om det krävs.

United Nations Global Compact

Vårt arbete grundar sig i Global Compacts 10 principer, som syftar till att långsiktigt bidra till ett integrerat, affärsetiskt, socialt och miljömässigt perspektiv i hela vår affär.

Principles for Responsible Banking

Som en del av att integrera hållbarhet i affärsverksamheten har Norion Bank även undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Banking.

Norion Banks bidrag till Agenda 2030 

Som en del av bankens åtagande att stödja en ansvarsfull finansmarknad har vi undersökt vårt bidrag till Agenda 2030. Delvis bidrar vi genom vår egen verksamhet, dvs hur vi gör affärer, detta främst genom att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att arbeta för att minska bankens direkta utsläpp, och genom att motarbeta korruption. Men den huvudsakliga påverkan Norion Bank har på omvärlden sker genom kreditportföljen, dvs vilka affärer vi gör. Vi har identifierat de fyra mål som vår verksamhet har störst påverkan på, i både positivt och negativt avseende. 

Nasdaq ESG Transparency Partner

Norion Bank har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknadstransparens i miljö-, sociala, och styrningsfrågor (ESG). Nasdaqs ESG-matris innehåller datapunkter från miljö-, sociala, bolagsstyrnings-, och framtida hållbarhetsmål som Norion Bank tar hänsyn till i sin verksamhet.