Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är grunden för att Norion Bank kan ha en förtroendefull relation till aktieägare och andra viktiga intressenter i bankens omvärld. Den är också av avgörande betydelse för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig styrning av banken. Ett robust ramverk och effektiva verktyg för intern styrning och kontroll samt riskhantering är av största vikt för en god bolagsstyrning. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Norion Banks organisa­tion, förvaltning och verksamhet. Norion Banks styrelse har fastställt en arbetsordning som reglerar dess roll och arbets­former. Styrelsen har också fastställt särskilda arbetsordning­ar för dess utskott samt instruktion för VD, internrevision och kontrollfunktioner. VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av Norion Bank.  Norion Banks VD är den tjänsteman som ytterst ansvarar för att styrelsens strategiska inriktning och andra beslut fattade av styrelsen implementeras och följs. VD är övergripande ansvarig för bankens riskhantering i enlighet med av styrelsen fastställda policyer och instruktioner. 

Här hittar du vår bolagsstyrning, vilka som sitter i styrelsen och ledning. Du finner också information kring våra årsstämmor, valberedning och utskott. Utförlig beskrivning av bankens bolagsstyrning finns i årsredovisningen 2021, sid. 97-108. 

Styrelse

Ledning

Årsstämma

Bolagsordning

Registreringsbevis

Valberedning och utskott

Intern styrning och kontroll

Riskhantering

Ersättningssystem

Revisor