Kommuniké från Norion Banks årsstämma den 7 maj 2024

Norion Banks årsstämma avhölls den 7 maj 2024. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Dispositioner beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 6 503 083 411 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 6 503 083 411 kronor, innebärandes att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberednings förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Charlotte Hybinette, Ulf Croona, Bengt Edholm och Marie Osberg samt nyval av Arian Falck Raoof. Till styrelseordförande valdes på nytt Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.norionbank.se.

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vidare beslutade årsstämman – i likhet med föregående år – om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Årsstämman fastställde motsvarande principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter som antogs vid årsstämman 2022 att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman. För fullständiga principer hänvisas till www.norionbank.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla som längst till årsstämman 2028.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall någon rörlig ersättning inte utgå. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i sin helhet på www.norionbank.se.

Årsstämman beslutade att godkänna den rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.norionbank.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Norion under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv.

 


Dokument

 

Röstning och fullmakt

 

Tidigare stämmor

Collector Bank AB's årsstämma 2023
Collector AB's årsstämma 2022
Collector AB's årsstämma 2021
Collector AB's årsstämma 2020
Collector AB's extra bolagsstämma 2020
Collector AB's årsstämma 2019
Collector AB's årsstämma 2018
Collector AB's årsstämma 2017
Collector AB's årsstämma 2016