Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norion Bank AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

 

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

 

 

§3 Verksamhet

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I dessa bestämmelser anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår: 

 1. betalningsförmedling via generella betalningssystem, och 
 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. 

 

Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat: 

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 
 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 
 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 
 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 
 5. tillhandahålla betalningsmedel, 
 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 
 7. medverka vid värdepappersemissioner, 
 8. lämna ekonomisk rådgivning, 
 9. förvara värdepapper, 
 10. driva rembursverksamhet, 
 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 
 12. driva valutahandel, 
 13. driva värdepappersrörelse under förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt 
 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar. 

 

Bolagets verksamhet skall, i förhållande till vad som angivits ovan, avse följande: 

 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, 
 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar, 
 3. ta emot klientmedel med redovisningsskyldighet, 
 4. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 
 5. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 
 6. medverka till nyttjande (leasing), 
 7. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 
 8. tillhandahålla betalningsmedel, samt 
 9. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden.

 

 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 125 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor. 

 

 

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000. 

 

 

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter utan suppleanter. 
Av styrelseledamöterna skall mer än hälften av ledamöterna utgöras av personer som inte är anställda i bolaget eller ingår i en koncern där bolaget är moderbolag enligt Bank- och finansieringsrörelselagen (2004:297) 10 kap. 5 §. 

 

 

§7 Revisorer

En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes. 

 

 

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och lnrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens lndustri. 

 

 

§9 Rätt att delta i stämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller for aktieägares anmälan till bolagsstämma. 

 

 

§10 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 1. Val av ordförande vid stämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Godkännande av dagordning 
 4. Val av en eller två protokolljusterare 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet av styrelseledamöter och verkställande direktör 
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter 
 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer 
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter 
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

 

§11 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

 

 

§12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår, 1 januari - 31 december. 

 

 

§13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).