Ersättningssystem

Årsredovisning

Kostnadsförda belopp 2023

Norion Banks ersättningsstrategi och principer för ersättning till anställda

Norion Bank har en ersättningspolicy som innehåller regler om fast och rörlig ersättning till all personal inom Norion Bank.

En väl fungerande marknadsmässig ersättningsstruktur är en viktig komponent för att uppnå goda resultat och ett sunt risktagande i banken. Norion Banks ersättningssystem är utformat med målsättningen att attrahera, behålla och motivera medarbetare med den kompetens som erfordras för att bedriva en modern hälsosam bankverksamhet i enlighet med bankens långsiktiga såväl som övergripande målsättningar och principer. Ersättningar inom banken ska vara marknadsorienterade och konkurrenskraftiga och ska främja ageranden i enlighet med Norion Banks värdegrund.

Ersättning till anställda inom Norion Bank kan utgå dels i form av fast ersättning, dels genom rörlig ersättning. Dessutom kan årsstämman, om så beslutas, lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Målsättningen är att uppnå en sund balans mellan de olika delarna av ersättningen. Ersättning till styrelseledamöter utges i form av fast ersättning efter beslut av bolagsstämman utifrån förslag från Norion Banks valberedning. Nivån på ersättningen ska vara anpassad efter respektive styrelseledamots befogenhet, uppgift, sakkunskap och ansvar.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innefattande VD, vice VD och andra personer inom bolagsledningen samt styrelseledamöter, fastställs årligen på årsstämman i Norion Bank. Grunderna för rörlig ersättning för övriga anställda fastställs årligen av styrelsen genom antagen ersättningspolicy.

 

 

Redogörelse för Norion Banks ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

Norion Banks har antagit en ersättningspolicy som är framtagen i syfte att uppfylla de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och kreditmarknadsbolag.

 

 

Ersättningspolicyn samt beslutsprocessen för densamma

 

Ersättningspolicyn

Bolaget har fastställt en ersättningspolicy, i vilken ramarna och de grundläggande principerna för hur ersättningar inom Norion Bank ska fastställas, förutsättningar för fast och rörlig ersättning, resultatbedömning och riskjustering. Syftet med policyn är att säkerställa att Norion Bank följer gällande regelverk samt har en sund och stabil process avseende hanteringen av ersättningar. Norion Banks styrelse är ytterst ansvarig för att policyn tillämpas, följs upp samt årligen revideras.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, i vars uppgifter det ingår att bereda ersättningspolicyn samt styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

 

Beslutsprocessen

Principerna för utbetalning av fast, respektive rörlig ersättning stadgas i Norion Banks ersättningspolicy. Ansvarig för HR ansvarar för uppdatering av policyn inför styrelsens fastställande. Beslut om ersättningar till styrelseledamöter fattas av bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Ersättning till personal som ingår i bolagsledning beslutas av styrelsen inom ramen för av årsstämman fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till övrig personal förhandlas fram och beslutas i samråd mellan affärsområdesansvarig, HR och i vissa fall VD. 

 

Resultatbedömning och riskjustering

Norion Banks bedömning av det resultat som ska ligga till grund för beräkning av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått där nuvarande och framtida risker, såväl i som utanför balansräkningen, ska beaktas. I bedömningen ska Norion Bank även ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. Den bedömning som ska ligga till grund för beräkning av rörlig ersättning ska även nyttjas för att fastställa eventuella bonuspooler.

Norion Bank fastställer och dokumenterar såväl kvantitativa som kvalitativa resultatkriterier, inklusive finansiella och icke-finansiella sådana, för enskilda personer, för affärsenheter och för institutet. Resultatkriterierna ska inte ge incitament till överdrivet risktagande eller vilseledande försäljning av produkter. Norion Bank strävar efter att de kriterier som används för att mäta risk och resultat ska vara så nära kopplade som möjligt till de beslut som fattas av den identifierade anställde och den personalkategori som omfattas av resultatmätningen samt att kriterierna ska garantera att tilldelningsprocessen påverkar personalens beteende på ett ändamålsenligt sätt.

När Norion Bank beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som ska vara rörliga, ska Norion Bank alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar bankens förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Om Norion Banks styrelse fattar beslut om rörlig ersättning till risktagare ska såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och Norion Banks totala resultat beaktas.

De finansiella kriterier som Norion Bank lägger till grund för beslut om ersättning specificeras och dokumenteras samt ska även biläggas det styrelseprotokoll där beslutet om rörlig ersättning har fattats.

 

Riskanalys och kontroller

Norion Bank utför och antar regelbundet en riskanalys med syfte att identifiera medarbetare vars arbetsuppgift har väsentlig inverkan på Norion Banks riskprofil. Analysen genomförs minst årligen och antas av Norion Banks styrelse. Compliancefunktionen har till uppgift att årligen granska Ersättningspolicyns överenstämmelse med gällande regelverk avseende utbetalda ersättningar till anställda och risktagare i syfte att identifiera bristande regelefterlevnad.

 

Ersättningsutskottet

För att bistå styrelsen i ersättningsfrågor har styrelsen i Norion Bank inrättat ett ersättningsutskott. Utskottet är beredande och styrelsen fattar samtliga beslut.

Utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och samtliga personer i ledningsgruppen, samt i förekommande fall följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningsgruppen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Norion Bank.

Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning för utskottet, Arbetsordning för styrelsens ersättningsutskott.

 

 

Ersättningar till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 4 maj 2023 antogs riktlinjer för ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare bestämmas i enlighet med Norion Banks ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1 och FFFS 2020:30), nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande, skall som huvudregel inte någon rörlig ersättning utgå annat än vad som anges i Norion Banks riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vid extraordinära händelser. Den fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner, utgöra den anställdes totala ersättning.

Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

 

 

Information om ersättningar

 

Beskrivning av fast ersättning

Övriga anställda inom Norion Bank ska erhålla fast ersättning, lön, som utbetalas månadsvis. Grunden i lönesättningen avseende den fasta ersättningen baseras på arbetets svårighetsgrad, individens erfarenhet, ansvar, kompetens och prestation. Norion Bank tillämpar således individuell lönesättning i syfte att uppmuntra goda prestationer, engagemang och kompetensutveckling. Bedömning sker utifrån Norion Banks värdeord samt lönekriterier. Den fasta lönen revideras årligen.
 
Ansvariga för riskkontrollfunktionen och compliancefunktionen ska erhålla ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till deras funktion, oberoende av resultatet i de affärsområden som funktionen kontrollerar.

 

Beskrivning av rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt ska vara utformad med syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. I syfte att inte främja ett osunt risktagande eller i övrigt riskera att Norion Banks ersättningssystem medför risker för att kundskyddet inte kan upprätthållas, har Norion Bank fastställt tak för utfall av rörlig ersättning.

Bestämmelserna om uppskjutande av ersättning som återfinns i FI:s föreskrifter FFFS 2011:1 är inte tillämpliga på Norion Bank, då banken uppfyller kriterierna för att vara undantagen från bestämmelserna.

Rörlig ersättning får endast betalas ut eller övergå till personal till den del det är försvarbart med hänsyn till Norin Banks finansiella situation och dessutom motiverat med hänsyn till Norion Banks, den berörda affärsenhetens och personalens resultat. Den rörliga ersättningen ska därför också kunna falla bort helt av samma skäl.

 

Balans mellan fast och rörlig ersättning

De yttersta ramarna för förhållandet mellan fast och rörlig ersättning regleras i gällande lagstiftning och får inte överstiga det tak för utfall av rörlig ersättning som beslutats för respektive medarbetarkategori. Rörlig ersättning får inte under några omständigheter överstiga 100% av den fasta ersättningen för varje individ.

#

 

 

Kostnadsförda belopp för ersättningar 2023

 

Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på affärsenhet (land)

Dessa totalbelopp inkluderar samtliga ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. De inkluderar även kollektiva personalkostnader. Styrelsearvoden ingår ej i nedan tabell. Mer information om totalbeloppen finns i bankens årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Affärsenhet MSEK
Sverige 309
Finland 27
Norge 22
Totalt 357

 

K10, sid. 80 i Årsredovisningen

Fast och rörlig ersättning

Beloppen nedan (fast och rörlig ersättning) utgör ersättningar som utbetalts 2023 i samtliga länder och inkluderar inte sociala avgifter, särskild löneskatt eller motsvarande avgifter/skatter. De inkluderar inte heller kollektiva personalkostnader.

Fast ersättning är exklusive pension, semesterlöneskuld, övriga förmåner och rörlig ersättning. Styrelsearvoden ingår i tabellen nedan.

2023 Fast ersättning (MSEK) Antal personer som fått fast ersättning Rörlig ersättning (MSEK) Antal personer som fått rörlig ersättning
Verkställande ledning 26,3 11 0,03 1
Risktagare (utöver verkställande ledning)* 62,7 28 21,1 7
Övrig personal** 195,4 477 9,3 123
Totalt 284,4 516 30,5 131
  1. * Konsulter som klassats som risktagare är inkluderade.
  2. ** Konsulter är exkluderade.


Banken har ingen enskild person som har erhållit en ersättning på 1 miljon EUR eller mer (totalt) under 2023.

Avgångsvederlag

Tabellen avseende avgångsvederlag nedan inkluderar inte lön under uppsägningstid under vilken den anställde varit arbetsbefriad eller utlovad förlängd uppsägningstid. För mer information om uppsägningstider för den verkställande ledningen, se bankens årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Avgångsvederlag 2023 Utbetalt (kSEK) Antal personer utbetalt
Verkställande ledning 0 0
Risktagare (utöver verkställande ledning) 0 0
Övrig personal 1 569 3
Totalt 1 569 3


Som framgår av tabellen ovan beviljades 3 medarbetare avgångsvederlag 2023. Högsta avgångsvederlaget utbetalt till enskild person under 2023 uppgår till 789 452 SEK.