Riskhantering

Norion Banks förmåga att bedöma, hantera och kontrollera risk är central för att uppnå en god, riskjusterad avkastning. Den övergripande riskpolicyn utgör styrelsens och företagsledningens grundläggande styrdokument avseende riskhantering och syftar till att skapa ett välfungerande riskarbete med en stark och gemensam riskkultur. 

För att säkerställa en god riskhantering har Norion Bank utformat en verksamhetsstruktur som bygger på tre försvarslinjer. Syftet med en sådan organisation är att tydliggöra roller och ansvarsfördelningen avseende risk och regelefterlevnad. Modellen skiljer mellan funktioner som äger och hanterar risk och regelefterlevnad (första linjen), monitorerar och övervakar desamma (andra linjen) samt funktioner som står för oberoende granskning och tillsyn (tredje försvarslinjen). 

Norion Bank utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika typer av risker av väsentlig karaktär som måste hanteras, främst kreditrisk, marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), operativa risker, likviditets- och finansieringsrisk och affärsrisker. 

 

 

Kreditrisk

Kreditrisk avser risken att Norion Bank inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Kreditrisk inkluderar även kreditrelaterad koncentrationsrisk, som syftar på risk till följd av stora enskilda exponeringar eller till följd av betydande exponeringar mot grupper av motparter för vilka sannolikheten för fallissemang drivs av beroendet av en gemensam underliggande faktor som till exempel sektor eller geografiskt område. Kreditrisken uppstår främst genom utlåningsverksamheten och de finansieringslösningar Norion Bank erbjuder till privatpersoner och företag. Kreditexponeringar gentemot privatpersoner är i huvudsak hänförliga till Norion Banks privatlån, kreditkort och betallösningar för e-handel och butik. Norion Banks factoring-, företags- och fastighetskrediter medför kreditexponeringar gentemot företag. 

Kreditrisken hanteras på koncernnivå genom fastställd kreditpolicy och instruktion. Dessa styrdokument omfattar samtliga Norion Banks kreditexponeringar mot såväl privatpersoner som företag. Kreditprocessen utgår utifrån att all kreditbeviljning ska vara kreditanalysbaserad och stå i proportion till kundens återbetalningsförmåga. Norion Bank tillämpar specifikt utformade kreditprövningsprocesser med anpassade kreditanalyser och scoringmallar beroende på produkt, kreditbelopp och land. Norion Banks kreditavdelning arbetar aktivt med att följa utvecklingen i respektive kreditportfölj utifrån identifierade riskfaktorer. Sammantaget har Norion Bank en väl diversifierad och balanserad kreditportfölj. Diversifiering eftersträvas både inom och mellan sektorer och utlåningssegment och bidrar till begränsade kreditrelaterade koncentrationsrisker. 

 

 

Marknadsrisk

Marknadsrisk innefattar ränte-, valuta- samt andra kursrisker och syftar på risken för att Norion Banks resultat, eget kapital eller värde minskar till följd av förändringar i allmänna ränteläget, valutakurser och/eller andra kursförändringar. Norion Bank är utsatt för valutakursrisker i och med att det finns redovisade tillgångar och skulder i annan valuta än den funktionella valutan. Ränterisk uppstår genom att kunder efterfrågar olika räntebindningstider på in- respektive utlåning. 

Ramverket för hur Norion Bank hanterar marknadsrisker finns dokumenterat i bolagets finanspolicy. Norion Bank använder valutaderivat för att reducera valutakursrisken och uppföljning sker löpande för att säkerställa att riskexponering minimeras. Norion Bank erbjuder i huvudsak rörliga räntor avseende såväl utlåning som inlåning och därmed begränsas ränterisken. I de fall räntebindningstider förekommer är löptiderna relativt korta avseende såväl utlåning som inlåning, vilket ger en god löptidsmatchning avseende räntebindningstiderna. 

 

 

Operativ risk

Operativ risk avser risken för förluster till följd av fel eller brister i interna rutiner och processer, mänskliga fel eller bristfälliga system. Även externa händelser och legala risker innefattas i definitionen av operativ risk. Operativ risk är en naturlig del av all verksamhet och det är varken möjligt eller kostnadseffektivt att helt eliminera alla operativa risker. 

Norion Bank arbetar kontinuerligt med att minimera de operativa förlusterna med utgångspunkt i det interna regelverket för hantering av operativa risker. Norion Bank eftersträvar ett strukturerat och proaktivt arbetssätt med riskanalyser och riskreducerande åtgärder. För att underlätta arbetet med identifiering, utvärdering och bedömning av de operativa riskerna genomförs löpande rapportering och uppföljning av incidenter, självutvärderingar och olika riskindikatorer. Om allvarliga störningar i verksamheten ändå uppstår finns kontinuitets- och återställningsplaner för att så snabbt som möjligt kunna hantera incidenten och minimera effekterna. 

 

 

Likviditets- och finansieringsrisk

Likviditet- och finansieringsrisk avser risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt. Likviditets- och finansieringsrisk kan också uttryckas som brist på finansiering till skäliga villkor. Likviditetsrisk uppstår om Norion bank inte kan låna upp erforderliga medel till en skälig kostnad eller avyttra tillgångar till ett rimligt pris. 

Norion Banks primära finansieringskälla är inlåning från allmänheten som beteendemässigt är en relativt stabil finansieringsform. Hanteringen av likviditets- och finansieringsfrågor i Norion Bank utgår från upprättad finanspolicy. För att upprätthålla en tillräcklig likviditet har Norion Bank en likviditetsreserv och upplåningsprogram för såväl kort- som långfristigupplåning. Norion Bank följer kontinuerligt likviditetssituationen och använder olika limiter och stresstester för att säkerställa att likviditetsreserven är tillfredsställande avseende belopp och sammansättning för att tillgodose framtida likviditetsbehov. 

 

 

Affärsrisk

Affärsrisk avser risken för minskad intjäning som kan hänföras till förändringar i volymer, räntemarginaler eller andra prisförändringar. Affärsrisk kan uppstå på grund av faktorer i den externa affärsmiljön som till exempel förändringar i konkurrenssituation, kundbeteende eller teknologisk utveckling. 

Norion Bank arbetar med treårsplaner för att se hur en förändring i dagsläget kan påverka de kommande tre åren och en ekonomisk prognos upprättas minst en gång per år och revideras vid behov. Upprättade prognoser används som underlag för framtagning av bland annat försäljningsmål och avvikelser följs upp löpande under året. Norion Bank bedömer att det finns tillfredställande stabilitet i intäktsgenereringen och god kostnadskontroll. Verksamheten som bedrivs är väl diversifierad och det ekonomiska resultatet står inte och faller med en specifik produkt eller ett enstaka affärsområde. Affärsrisken belyses på ett samlat sätt genom de fluktuationer i resultaträkningen som uppstår i den scenariosimulering och de stresstester som genomförs regelbundet.