Valberedning och utskott

På årsstämman 2020 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. 

Valberedning

Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september genom Euroclear Sweden AB identifierat de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska styrelses ordförande erbjuda nästa aktieägare i storleksordningen att utse ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Norion Banks valberedning. 

 

 

Valberedningen har, inför årsstämman 2022, följande sammansättning:

 • Sharam Rahi, utsedd av Fastighets AB Balder 
 • Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax 
 • Anna-Maria Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB 
 • Erik Selin, styrelseordförande i Norion Bank AB (publ)


Sharam Rahi har utsetts till ordförande för valberedningen. 

 

 

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering efterlevs och är tillämpbara. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden. Norion Banks revisionsutskott ska bestå av minst två styrelseledamöter. 

 

 

Det nuvarande revisionsutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin  
 • Marie Osberg

 

 

Risk- och complianceutskott

Styrelsen har utsett ett risk- och complianceutskott. Risk- och complianceutskottets främsta ansvarsområde är att bereda och följa upp frågor gällande intern styrning och kontroll, riskhantering, regelefterlevnad, kapitalisering och likviditetshantering. Risk- och complianceutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. 

 

 

Det nuvarande risk- och complianceutskottet består av ledamöterna:

 • Bengt Edholm 
 • Charlotte Hybinette 
 • Marie Osberg

 

 

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. 

 

 

Det nuvarande ersättningsutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin 
 • Christoffer Lundström

 

 

Kreditutskott

Styrelsen har inrättat ett kreditutskott. Utskottet består av ledamöter från styrelsen med bolagets verkställande direktör eller koncernkreditchef som föredragande. Kreditutskottet sammanträder mellan styrelsens sammanträden och fattar beslut avseende kreditåtaganden enligt mandat definierade i av styrelsen fastställd kreditinstruktion. 

 

 

Det nuvarande kreditutskottet består av ledamöterna:

 • Erik Selin 
 • Charlotte Hybinette 
 • Ulf Croona