Aktiekapitalets utveckling

Antal aktier uppgår till 205 381 004. Samtliga aktier berättigar innehavaren till en röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kronor. Alla aktier äger lika rätt till bolagets vinst.

Aktier och aktiekapital

År Händelse Förändring av antal aktier Stamaktier (totalt) Preferensaktier (totalt) Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2007 Nyemission 118 300 - - 2 133 070 2 133 070
2008 Fondemission 0 - - 2 133 070 5 119 368
2008 Uppdelning (1:6) 10 655 350 - - 12 798 420 5 119 368
2010 Utnyttjande av option 708 000 - - 13 506 420 5 402 568
2010 Utnyttjande av konvertibler  1 364 520 - - 14 870 940 5 948 376
2011 Utnyttjande av konvertibler 5 480 - - 14 876 420 5 950 568
2013 Nyemission (preferensaktier) 97 925 14 876 420 97 925 14 974 345 5 989 740
2014 Nyemission (preferensaktier) 20 000 14 876 420 117 925 14 994 345 5 997 740
2014 Nyemission 1) 2 222 210 17 098 630 117 925 17 216 555 6 886 624
2015 Uppdelning (5:1) 68 866 220 85 493 150 589 625 86 082 775 6 886 624
2015 Fondemission 0 85 493 150 589 625 86 082 775 8 608 228
2015 Nyemission i Erbjudandet 2), 3) 7 272 727 92 765 877 589 625 93 355 502 9 335 550
2015 Minskning av aktiekapitalet med indragning av preferensaktier 2) -589 625 92 765 877 0 92 765 877 9 276 588
2015 Nyemission 589 625 93 355 502 0 93 355 502 9 335 550
2016 Nyemission 9 335 000 102 690 502 0 102 690 502 10 269 050
2020 Nyemission 102 690 502 205 381 004 0 205 381 004 20 538 100

1) Teckningskursen i nyemissionen uppgick till 90 SEK per aktie.

2) Beräknat datum.

3) Beräkning baserad på priset i Erbjudandet.