Affärsmässighet

Ansvarsfull finansiering möjliggör en hållbar utveckling.

Second Party Opinion (SPO)

Green Bond Framework

Vår verksamhet ska genomsyras av sund kreditgivning och goda kundrelationer – det hjälper oss att nå en hållbar utveckling genom att minimera risk och skapa positivt värde för våra intressenter.

Vi vet att tillgången till kapital är viktig, både för privatpersoner och företag. Krediter är i sig ett viktigt ekonomiskt instrument för samhället och hållbar kreditgivning är en grundläggande del av vårt arbete. Vi lägger därför stor vikt vid tydliga och transparenta processer för att säkerställa att vår utlåning sker på rätt grund, så att vi kan bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Som bank har vi ett ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och samhället där vi verkar. Vi vill hjälpa företag och människor att växa genom tillgång till finansieringslösningar, affärsstöd och smart sparande. Samtidigt vill vi bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader enligt Parisavtalet, genom att där vi kan, medverka till att minska klimat- och miljöpåverkan.

Vi förstår att vår största påverkan på omvärlden ligger i kreditportföljen och genom att integrera hållbarhet i kreditprocessen kan vi som bank medverka till minskningar av klimatutsläpp. Företagsutlåning är en del av kärnaffären och för oss är det centralt att låneverksamheten baseras på kunders möjlighet att betala tillbaka. Genom att integrera ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance-aspekter) i kreditprocessen, tar vi hänsyn till företagets relevanta hållbarhetsrisker. Genom att ställa hållbarhetskrav kan vi bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, bättre arbetsvillkor och ökad klimathänsyn. Därigenom möjliggör vi en hållbar utveckling samtidigt som vi är en professionell partner till våra kunder.

Hållbar utveckling

På Norion Bank har vi en tydlig bild av vad vi gärna finansierar och det vi väljer att inte finansiera. Som ett steg i detta har banken etablerat en exkluderingslista, ”Röda Listan”, vilket beskriver företag och ekonomiska aktiviteter som banken ej finansierar. Om ett kreditärende bedöms vara närliggande till kriterierna i Röda Listan, antingen produktbaserat eller normbaserat, måste ärendet lyftas i Etiska Kommittén. Etiska kommittén fungerar som ett beslutsforum etablerat av VD för att hantera hållbarhetsfrågor av komplex materia.

Hållbarhet är en integrerad del av vår kreditgivningsprocess.  Vid utgången av 2023 var 41 procent av företagsportföljen systematiskt genomlyst med avseende på hållbarhet och hållbarhetsrelaterade risker. Denna genomlysning stödjer sig bland annat på TCFDs rekommendationer som även tas i beaktning i kreditgivningsprocessen. Glädjande nog visar det sig att flera av bankens kunder arbetar för att identifiera och implementera trovärdiga omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Arbetet med att systematiskt genomlysa kreditportföljen med avseende på hållbarhet har pågått sedan 2022 och kommer att fortsätta under 2024 för att öka andelen av företagsportföljen som blivit granskad samt för att ge oss insikter i hur vi kan stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete.