Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört – framför dina synpunkter. 

Vad är ett klagomål?

Klagomål mot finansinstitut regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bland annat att med klagomål avses när en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. 

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå

Om du behöver opartisk information om hur finansiella institut/banker bör bete sig i ärenden av det slag det är fråga om kan du vända dig antingen till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Postadress:
Box 24215 
104 51 Stockholm 

Telefon:
0200-22 58 00 (från utlandet: +46 8 22 58 00) 
De har även ett kontaktformulär på sin hemsida.

 

Konsumentvägledningen i din kommun

Många kommuner erbjuder konsumentrådgivning. För information om din kommun erbjuder denna service samt kontaktuppgifter hänvisar vi till din kommuns hemsida eller telefonväxel.

 

Konsumentverket

Till Konsumentverket kan du anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Din anmälan innebär inte att du får hjälp personligen i ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem. 

Postadress: 
Box 48 
651 02 Karlstad

Telefon:
0771-42 33 00

E-post:
konsumentverket@konsumentverket.se

De har även ett kontaktformulär på sin hemsida.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd efter det att Klagomålsansvarig på Norion Bank prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 

Allmänna Reklamationsnämnden 
Bankavdelningen 
Klarabergsgatan 35 
Box 174, 101 23 Stockholm 
Telefon: 08-555 017 00 

Observera att det finns tids- och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet, oavsett vilken bedömning ARN gör.

 

Allmän domstol

Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka på att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, så kallade "småmål". 

Ju större tvistebeloppet är, desto viktigare är det att, lämpligen via ett ombud, undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång. Du bör alltid undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.

 

Klagomålsansvarig hos Norion Bank

Om du inte har behov av opartisk information utan vill att en överordnad instans hos Norion Bank prövar ditt klagomål kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Norion Bank via complaints@norionbank.se eller via brev till nedan angiven adress. 

Kontakt 
Norion Bank AB 
Box 119 14 
404 39 Göteborg 
Telefon: 010-161 00 00

 

Information som begärs av klagande

Om du önskar skicka ett klagomål till Norion behöver vi följande information från dig: 

  1. Ditt namn och kontaktuppgifter 
  2. Uppgift om du klagar för egen del eller för ditt företag 
  3. Uppgift om vad ditt klagomål gäller 
  4. En beskrivning av vad för situation som givit upphov till ditt klagomål

 

Process och tidsfrister

När du inlämnat ett klagomål till klagomålsansvarig så dokumenteras ditt klagomål. Därefter utreds klagomålet och beroende på hur omfattande klagomålet är, och hur många avdelningar i koncernen som måste bistå med information, tar hanteringen olika lång tid. Klagomålsutredningen måste dock inledas senast 14 dagar efter att klagomålet inkommit. 

Klagomålsansvarig är en helt självständig och oberoende part som äger rätt att ompröva och överpröva tidigare beslut och åtgärder som företagits i samband med ärendehanteringen. Ett beslut från klagomålsansvarig ska vara objektivt grundat. 

När utredningen är färdigställd och klagomålsansvarig har fattat ett beslut som rör ditt klagomål så kommer beslutet meddelas dig via den kontaktväg du uppgett.