Penningtvätt och finansiering av terrorism

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena. För oss på Norion Bank är det därför viktigt att inte låta oss utnyttjas av de som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism.

En del av Norion Banks arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är att löpande utvärdera hur våra produkter och tjänster skulle kunna utnyttjas i dessa syften. Det är genom att förstå riskerna som vi kan stärka vår förmåga att motverka att vi utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och säkerställa att vi har rutiner som är anpassade till riskerna.  

Andra viktiga delar i vårt arbete handlar om att uppnå god kundkännedom, övervaka transaktioner, löpande utföra kontroller, noga följa regelverksutvecklingen samt utbilda våra medarbetare.  

Norion Bank rapporterar alla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen, vilket är en enhet inom Polismyndigheten som ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Kundkännedom

De uppgifter vi har om våra kunder kallar vi kundkännedom. Norion Bank inhämtar kundkännedom då någon vill bli kund hos oss. Våra kunder ska till exempel alltid styrka sin identitet, med giltig ID-handling eller med e-legitimation. Om kunden är ett företag eller en förening vill vi säkerställa att den som företräder kunden har rätt att göra det.  

Utöver att vi behöver förstå vem kunden är, måste vi också förstå anledningen till att kunden vill använda våra tjänster och produkter och hur dessa ska användas. Informationen samlar vi in bland annat genom att ställa frågor till våra kunder, både när affärsrelationen etableras och löpande, eftersom det är viktigt att kundkännedomen alltid är aktuell och tillräcklig. Beträffande företag och föreningar vill vi dessutom förstå verksamheten och hur ägarförhållanden och kontrollstrukturen ser ut.   

Genom att inhämta information om våra kunder, kan vi förstå och förutsäga på vilket sätt våra produkter och tjänster kommer att användas. Detta i sin tur hjälper oss att upptäcka avvikelser som kan vara ett led i penningtvätt och finansiering av terrorism.   

Den kundkännedom vi har bidrar till att förbättra vår möjlighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.