Visselblåsning

Norion Bank strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och att alltid se möjligheter till förbättringar. Vi vill kunna upptäcka och åtgärda brister i ett tidigt skede och därmed upprätthålla ett högt förtroende för vår verksamhet. 

Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag eller där det kan finnas ett allmänintresse av att missförhållandet uppdagas har möjlighet att anmäla detta genom Bankens inrättade visselblåsningssystem. 

Norion bank uppmuntrar en person som önskar rapportera en misstanke om oegentligheter att vara öppen med sin identitet, hanteringen av inkomna meddelanden är konfidentiell. Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Norion Bank AB:s verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer här.

 

Rapportera öppet eller anonymt genom visselblåsarkanalen 2Whistle 

Rapporter hanteras av extern, oberoende aktör, 2Secure. Anmälan registreras genom en webbtjänst och mottagaren (2Secure) notifieras automatiskt när en anmälan kommit in. I samband med anmälan erhåller anmälaren ett personligt lösenord vilket möjliggör att lämna kompletterande uppgifter och ta del av information från 2Secure om hanteringen av anmälan. 

Använd visselblåsarsystemet via webb: wb.2secure.se

Följande kod ska användas för att registrera ärende i visselblåsarsystemet: KHY306

Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. 

Använd visselblåsarsystemet via telefon: 077 - 177 99 77 

Det finns även möjlighet att visselblåsa externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. 

För att erhålla skydd enligt lagen krävs att intern rapportering enligt ovan gjorts samt att denna inte resulterat i skäliga uppföljningsåtgärder samt återkoppling i skälig utsträckning. 

Utöver detta ges skydd vid extern rapportering om visselblåsaren har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en risk för fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller om visselblåsaren har anledning att anta att intern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt 

För Norion Bank är aktuell myndighet för extern rapportering Finansinspektionen.

Visselblåsare | Finansinspektionen

Vid extern rapportering till Finansinspektionen bibehålls skyddet i enlighet med visselblåsarlagstiftningen. 

Det är viktigt att visselblåsare känner sig trygga med att rapportera oegentligheter. Personuppgifter i relation till ett visselblåsarärende behandlas enbart om behandlingen är nödvändig för ett uppföljningsärende. Med uppföljningsärende avses ärende som består i att ta emot en rapport från en intern eller extern kanal samt att ha kontakt med visselblåsaren, vidta åtgärder för att bedöma riktigheten i de påståenden som framställs, överlämna uppgifter om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder och lämna återkoppling om uppföljningen till den som visselblåst. Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en rapport/dokumentering om ett visselblåsarärende inte får samlas in. 

För fördjupad information om hur banken behandlar personuppgifter eller hur man ska gå tillväga för att utöva sina rättigheter finns fördjupad information på bankens webbplats under fliken för Dataskydd.