Nyckeltal

Norion Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Norion Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag. 

Resultaträkning (MSEK) Kv1 2024 Kv4 2023 Kv1 2023 Helår 2023
Räntenetto 832 864 809 3 291
Rörelseintäkter 933 934 882 3 648
Periodens resultat 329 326 305 1 294
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,53 1,51 1,42 6,02
Resultat per aktie, efter utspädning 1,53 1,51 1,42 6,02

Balansräkning (MSEK) Kv1 2024 Kv4 2023 Kv1 2023 Helår 2023
Utlåning till allmänheten 45 199 45 470 41 699 45 470
In- och upplåning från allmänheten 45 234 42 663 36 442 42 663
Emitterade värdepapper 1 249 1 248 3 243 1 248
Efterställda skulder - - - -
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Norion Bank AB 8 116 7 803 6 860 7 803

 

Nyckeltal Kv1 2024 Kv4 2023 Kv1 2023 Helår 2023
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,3 % 7,7 % 7,8 % 7,6 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 %
Kreditförluster, netto - Perioden 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,5 %
Kreditförluster, netto - R12m 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
K/I-tal - Perioden 27,7 % 27,1 % 26,0 % 25,6 %
K/I-tal - R12m 26,0 % 25,6 % 25,7 % 25,6 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 15,8 % 16,3 % 17,4 % 17,2 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 16,8 % 17,2 % 18,2 % 17,2 %
Kärnprimärkapitalrelation 1) 16,1 % 15,9 % 14,6 % 15,9 %
Primärkapitalrelation 1) 16,1 % 17,0 % 15,7 % 17,0 %
Total kapitalrelation 1) 16,1 % 17,0 % 15,7 % 17,0 %
Medelantal heltidsanställda 366 357 328 343

 

Justerade nyckeltal Kv1 2024 Kv4 2023 Kv1 2023 Helår 2023
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden 7,3 % 7,7 % 7,8 % 7,6 %
Räntenettomarginal (NIM) - R12m 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 %
Kreditförlustnivå - Perioden 2,3 % 2,4 % 2,6 % 2,5 %
Kreditförlustnivå - R12m 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
K/I-tal - Perioden 27,7 % 27,1 % 26,0 % 25,6 %
K/I-tal - R12m 26,0 % 25,6 % 25,7 % 25,6 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden 15,8 % 16,3 % 17,4 % 17,2 %
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m 16,8 % 17,2 % 18,1 % 17,2 %

 

  1. Nyckeltal definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR)